Arkturierna – 23 mars, 2012

http://st-germain.se/blog/arcturus23-03-12.html


Copyright © 2012 David K. Miller davidmiller@groupofforty.com www.groupofforty.com 

Hälsningar, jag är Juliano. Vi är Arkturianerna. Tankefält är en viktig aspekt i att förstå dimensionerna, i att förstå släktskapet mellan dimensioner och också i att förstå er själ och er själs historia. Tankefältet är som andra fält som presenteras i den tredje dimensionen. Till exempel, har ni elektromagnetiska fält, ni har gravitionella fält och ni har kvantumenergi fält. Fälten i dessa fall interagerar med varandra. Ni har alla sett uppvisningen av hur magneter interagerar med varandra. Det finns många andra exempel i den fysiska världen på fält energierna som existerar i den tredje dimensionen. Kanske har ni inte tänkt på att tanken och processen av ert tänkande också skapar ett fält. Era tankar skapar ett fält precis som de elektromagnetiska energierna skapar fält. Tankefälten har egenskaper liknande elektromagnetiska fält. Faktum är, att tankefält också har likheter med kvantumenergifälten.

Jag tror att det är till hjälp att börja diskussionen om tankefält genom att diskutera inkarnationer och diskutera eror som ni inkarnerar till. Ett bra exempel skulle vara den era som är känd som renässansen då det fanns en stor öppenhet för nya idéer, och nya upptäckter gjordes, och konsterna och vetenskaperna började blomstra. Nya upptäckter gjordes. Denna era var bestämd. Denna era hade en elektromagnetisk kraft och hade en tanke fält kraft. Själar som är utvecklade själar, själar som var uppfinnare och själar som var stora tänkare, attraherades till energin av den eran. Därför samlades många av dem och började inkarneras vid den tiden. Ni kan säga att tanke fältet av en era är så starkt att själar som attraheras till fältet kommer att börja inkarneras för att uppleva det fältet av ljus, det fältet av energi, som i detta exempel, var känt som renässansen.

Denna idé hade betydelse för denna era som ni är i nu eftersom denna era är en era av uppstigning. Denna era innehåller också energin av 2012s kraftfält. Det finns ett 2012 fält av ljus. Det finns ett 2012 fält av energi som existerar nu i den tredje dimensionen på Jorden. Ni och andra har attraherats och inkarnerats för att uppleva detta fält av energi. Varje era har ett unikt fält av energi och ett fält av tanke. Er själ attraheras och bestäms att komma vid denna tid för att vara här. En av faktorerna i det beslutet var att fokusera på att uppleva denna energi och ljus av uppstigning. Varför inkarneras människor? Varje inkarnation kommer med olika möjligheter för specifika avancemang av själen som kan upplevas och som kan smältas i den tredje dimensionen. Det vill säga att varje era kan komma med möjligheter som existerar i den tredje dimensionen som hjälper själen att utvecklas.

Ni kanske tror att existensen i de högre dimensionerna skulle betyda att det inte finns något behov av att komma till denna dimension. Från ert perspektiv, är dimensionerna i en hierarki, den ena är mer avancerad än den andra. Från det andra perspektivet som vi har, har varje dimension en fördel i erfarenhet och har särskilda gåvor och särskilda lektioner som kan läras och upplevas. Detta betyder att tankefälten som existerar på denna planet nu erbjuder förmågan till själsutveckling, och att ni har bestämt att komma hit för att uppleva det.

En fördel i den tredje dimensionen är förmågan att ge genklang och interagera med tankefältet av denna tid. Ert tankefält är en energi och ett mönster som ni tar med er när ni lämnar denna planet. Ert tankefält blir en del av avtrycken på er själ och blir en del av avtrycken på er astrala kropp när ni lämnar denna planet. Det är en bra sak. Det finns särskilda mönster inkapslade i tanke fälten som ni kan uppleva i den tredje dimensionen som är värdefulla. Det finns mönster i tankefälten i den tredje dimensionen som kommer att hjälpa er att stiga upp. Det finns tanke fält i den tredje dimensionen som ni kan uppleva som hjälper er i er själs utveckling. Detta betyder att vad ni upplever i den tredje dimensionen är en del av er själs utveckling. Detta betyder att det finns viktiga energifält här som ni attraheras till. 

En annan aspekt av tankefälten har att göra med själsfamiljerna. Människor frågar alltid om deras själsfamilj. De vill alltid veta var deras själsfrände finns. Jag tänker att när vi talar om tankefältsenergi, då kan vi förstå att själsfamiljer har särskilda gemensamma tankefält och tankemönster. Dessa gemensamma tankefält och dessa tankemönster attraherar varandra. De attraherar varandra precis som magneter. Ni attraheras till de själar som har ett starkare tankefält. Ni blir attraherade av dessa människor så att ni kan öka och expandera ert eget tankefält.

Tänk på själsfamiljen som att ni delar gemensamma tankefält. Titta också på idén att ni kan använda ert tankefält som en antenn. Tankefältet är ett mönster av tankar som skapar ett fält. Det är ett fält som har egenskaper liknande elektromagnetism. Det är liknande radiovågor. Radiovågor är en elektromagnetisk kraft, och signalerna från radiovågor kan sändas över stora avstånd på planeten. Det finns särskilda egenskaper som hjälper radiovågorna till snabbare förflyttning eller större avstånd. Detta har att göra med förstärkningen av signalen, och det har att göra med typen av antenn och också tiden på dagen eller natten när signalen sänds.

Dessa spridande egenskaper existerar också i era tankefält. Ni kan sända era tankevågor. Ni kan sända ert tankefält. Sändningen av tankefältet beror också på förstärkningen av signalen, typen av antenn som ni använder och tiden för sändning. Det finns en eterisk antenn på toppen av ert Kron Chakra. Ni kan sända genom vågor från ert tankefält över och genom den eteriska antennen som finns på Kron Chakrat. Några människor kan också sända energi från tankefälten. Vi vet att hjärnan, sinnet, är behållaren och skaparen av tankekraftfältet. Vi vet att tankekraftfältet både kan ta emot och sända energi. Tankefältskommunikation inkluderar också sändningen av helande energi. Det är möjligt att sända helande tankar och helande energier genom ert sinne. Detta är också känt som distanshealing. Ni kan sända signaler för att nå andra, till exempel. Kanske ni vill kalla på era andra stjärnfröbröder och systrar. Kanske ni vill sända ut en kallelse till de andra Arkturianska stjärnfröna som finns i ert område.

Ja, ni kan gå in på internet, eller ni kan sätta in en annons i dagstidningen. Det finns andra tredimensionella sätt att låta andra stjärnfrön veta att ni är här. Ni kan också använda den eteriska metod jag just beskrev. Ni kan använda er eteriska antenn från ert Kron Chakra, eller ni kan använda er eteriska antenn från ert Tredje Öga, och ni kan sända en kallelse till stjärnfröna i ert område, och ni kan be dem att kontakta er. Den andliga energin i tankefälten är så intressant och så vacker eftersom tankefältskraften kan skapa, genom attraktionslagarna, ett möte.

Tekniken är också liknande när ni talar om att möta er själsfrände eller någon från ert själsträd eller er själsfamilj. Ni kan också sända ut denna kallelse. Var snäll och minns att tajmingen i den tredje dimensionen inte alltid är den samma som i den femte dimensionen. Förvänta inte er alltid att svaret kommer omedelbart. I vissa fall kommer det att göra det; i vissa fall kommer det inte att göra det. Det finns mönster av tid och rum som är delar av den tredje dimensionen som inte existerar i den högre dimensionen. 

I den femte dimensionen har vi inte rum som ni har rum. Vi har inte tid på samma sätt som ni har tid. Var snäll och kom ihåg att när ni sänder ut en kallelse från ert tankefält så kan manifestationen ta längre tid än ni skulle vilja. Jag kan också säga er att när ni blir mer utvecklade och när ni kommer närmare ert uppstigna mästerskap, så kommer ni att lära er sätt att accelerera tankefälten så att det som ni försöker att manifestera kommer att manifesteras snabbare.

Jag kommer att gå igenom några sätt att göra det. Ett av sätten att förbättra hastigheten av manifestationen har att göra med användningen av Omega Ljuset och Omega Energin. Omega Energin och Omega Ljuset är ett femdimensionellt ljus som har kvantumhelande egenskaper. Vi definierar kvantum som en energikraft och även ett energifält som överstiger orsak-och-verkan och som överstiger den tredje dimensionen och reglerna och lagarna av den tredje dimensionen.

Vi använder kvantumenergin för att accelerera tankefälten. Ett lysande exempel på det är att använda affirmationer. Alla vet och har vid det här laget studerat affirmationslagarna i den tredje dimensionen. Från ett tredimensionellt perspektiv, finns det människor som Dale Carnegie som förespråkar upprepandet av vissa tankar för att ändra människors attityder och ändra sin ställning i livet. Ett bra exempel är när ni vill bli rika. De flesta vill bli rika. När man använder den här tekniken, kan man repetera affirmationen om och om igen tills man blir rik, och det är tron på denna tillämpning i den tredje dimensionen som till slut får denna affirmation att ske. 

Jag vet att det finns många människor som repeterar dessa affirmationer och de blir inte rika. Det finns många människor som repeterar andra affirmationer och får inte den omedelbara effekten.

Tanken i kvantumljuset och kvantumhelandet är att använda affirmationerna och också att få affirmationen att interagera med tankefältsenergin från kvantumljuset. Interaktionen av kvantumljuset med era egna tankar blir kraftfull. Ni har då förmågan att slå ihop tanken med kvantumenergin i ert undermedvetna, där er tankefältsenergi kommer att assistera och maximera kraften så att det ni ber om kommer att manifesteras.

Kom ihåg att era tankefält också innehåller ert undermedvetna, ert omedvetna och ert övermedvetna. Människor gör misstaget att tro att tankefältet endast finns i det medvetna sinnet. Faktiskt, finns tankefältet i de andra områdena jag nämnde – det undermedvetna, det omedvetna och det övermedvetna. Det betyder att när ni vill arbeta med Omega Ljuset och ni vill arbeta med affirmationer, behöver ni arbeta med alla tre på dessa nivåer. Det är också extremt viktigt att förstå hur ert tankefält omfattar det undermedvetna och vad effekten av era tankar är speciellt på det undermedvetna. Ett annat sätt att säga detta är att ert undermedvetna också påverkar ert tankefält. Jag vill påpeka att tankefältet existerar i er individuellt. Tankefälten existerar också i er familj. Familjen har ett speciellt tankefält som ni kanske attraheras till. Eller ni kanske expanderar och vill avvisa er familjs tankefält.

Ert land har ett tankefält, och det relaterar till varför ni har manifesterats eller varför ni inkarnerades till ert land. Den mänskliga rasen, det mänskliga släktet som vi kallar Adams släktet, har ett tankefält också. Tankefältet av arten innehåller också det kollektiva undermedvetna. Jag vet att ni kanske har hört talas om det kollektiva omedvetna, men det finns också det kollektiva omedvetna.

Vad som är viktigt att förstå är kopplingen mellan det undermedvetna och tankefältet. Det undermedvetna svarar nästan som Pavlovs hund. Det finns en stimulus och det finns en respons. Det finns en input och sedan finns det en output. Det är något som vi har varit intresserade av att studera. Det vill säga, hur arternas undermedvetna påverkar handlingarna. Ni ser hur det undermedvetna fungerar speciellt i djurvärlden. Djuren lever i naturen, och de svarar utan någon inblandning av medvetenhet. I detta nu är fortfarande den programmerade undermedvetna energin på Jorden som har ackumulerats över många århundranden fortfarande den avgörande faktorn i de flesta handlingar och funktioner av mänskligheten. Ni ser detta upprepat på grund av dualiteten, på grund av våldet, på grund av dominansen, på grund av alla de saker som attraherar dualitet och polarisation i den tredje dimensionen. Alla människans handlingar som manifesteras ryms inom det universella kollektiva undermedvetna. Många av programmen i det universella undermedvetna är inte till mänsklighetens fördel nu eftersom mänskligheten är i kris på den här planeten. Mänskligheten måste lära sig att överskrida det mer primitiva tankefältmönstret som ryms inom det undermedvetna. 

Ni kan överskrida ert undermedvetna. Ni kan delta i ett mer avancerat, ett mer utvecklat tankefält, tankefältsenergi. Vi, Arkturianerna, arbetar med att hjälpa till att skapa ett tankefält av högre energi. Vi arbetar med att skapa de nödvändiga redskapen så att ni kan uppleva en expanderat tankefältskraft. Det är ett av huvudskälen till att ni har kommit till den här planeten. Ni kom till den här planeten därför att ni ville hjälpa till att skapa en tankefältsenergikraft av högre ljus och den femte dimensionen.

Ett annat sätt att accelerera manifestationen genom att använda tankefältsprinciperna är att använda helig energi och att gå in i heliga områden. Det är väl känt att gå in i heliga områden och tänka och repetera heliga tankar och repetera affirmationer i dessa heliga områden bär en kraft som accelererar manifestation. Ni kan sända över energi från era tankefält mer effektivt from de heliga områdena. 

Ni kanske har erfarenhet av att bege er till ett vortex eller till ett heligt område och sedan får ni en speciell tanke. Senare kommer ni på att den tanken manifesteras ganska snabbt. Ni har använt en av principerna av tankefältsteknologi som är: för att förbättra effektiviseringen av er affirmation eller begäran, fokusera på att bege er till en kraftfull plats för att använda den energin till att accelerera ert tankefält. Det skulle också kunna vara sant att om ni vill attrahera vissa människor, så skulle det vara till hjälp för er att bege er till de kraftfulla platserna och använda den heliga energin för att sända energi för den önskningen. 

Den andra faktorn i tankefältetsarbetet som ska manifesteras är tid. Kom ihåg, att effektiviteten av normal elektromagnetisk energi och radiovågor och är beroende av tid (sådant som tid på dagen, eller tid på året). Det finns olika förutsättningar i jonosfären som relaterar till sändningen av speciella signaler som påverkar sändningen av radiovågor. Detta är spännande eftersom det finns olika sorters energi och olika sorters tankar som ni kan sända och som ni kan arbeta med vid vissa tider på dagen eller vissa tider av året. Detta kan låta komplicerat, men det är mycket intuitivt. Till exempel, ni vet att vårens tid är en tid för förnyelse. Ni vet att vinterns tid är tiden då man kanske drar sig tillbaka mer. Sommartiden är tiden för mer aktivitet. Detta är ett förenklat sätt att gå igenom energisändningar. Det är mer komplicerat för att det finns olika aspekter att ta i beaktning när man talar om tid. Till exempel, finns det säsonger; det finns olika månader; det finns olika Månfaser; det finns olika planetariska konstellationer. Så, till exempel, vid denna tid (mars 2012), skulle ni finna att Merkurius, Venus och Jupiter står speciellt i linje med månen. Detta är en indikation på också en kraftmanifestation och en kraftorganisation. Mars är också en del av denna linje. Ni vet att det också finns tidpunkter, till exempel, på sommaren och vintern så är solstånden kraftfulla. Vi har arbetat med er kontinuerligt vid olika numeriska tidpunkter, som 11-11, 10-10, 9-9, 8-8, och nu kommer vi att arbeta med er den 12-12-12. Åter igen är detta exempel på tidpunkter då det finns speciella energier som gör era tankefält starkare.

Tanken på Uppstigningen kan och kommer att ske när det är rätt linjeuppställning med kosmos och med era tankefält. Vi har etablerat de eteriska kristallerna. Tanken på de eteriska kristallerna är också att öka tankefälten i den tredje dimensionen. Vi vill få tankefälten i den tredje dimensionen ska attrahera våra tankefält i den femte dimensionen. Detta är en av nycklarna i vårt uppdrag, det vill säga, att skapa en tankefältskraft som kan sändas och som kan upplevas av er i den tredje dimensionen. För att vi ska kunna göra det måste det finnas vissa magnetiska energifält på plats som tar ner vår energi och vårt ljus. Vi har etablerat dessa attraherande krafter genom de 12 eteriska kristallerna, genom de Planetariska Städerna av Ljus och genom Stegarna till Uppstigning. Dessa är alla nyare kraftfält som har etablerats speciellt för att arbeta med tankekraftfältets energi.

På en planetarisk nivå arbetar vi med er för att skapa och stärka tankekraftfältsljuset och energin för Uppstigning. Vi arbetar också med era för att skapa en attraktion till den femte dimensionen. Att koppla samman sig med den femte dimensionen kommer att skapa en transformation genom ett högre medvetande och hjälpa till att förse mänskligheten med ett högre tillstånd av evolution. Ett kraftfullt sätt att öka tankefältet är genom interaktion i grupp med stjärnfrön. När ni ser på planeten i allmänhet, så kan ni med lätthet säga att lägre tankefält nu existerar på denna planet. Dessa lägre tankefält är starka och så kraftfulla. Dessa äldre tankefält är fortfarande fyllda av äldre maskulin energi. Denna maskulina energi har att göra med dominans, kontroll, aggression och polaritet.

Tankefälten av högre energi från ljusarbetarna är starka nog att kontrabalansera den äldre typen av tänkande. Några kan tro att planeten är dömd om de äldre tankefältsmönstren hänger kvar. Det skulle vara den enkla slutsatsen. Denna typ av tänkande, att planeten är dömd, bidrar till det äldre tankefältet och skapar en attraktiv kraft som inte är hälsosam. Detta är en zon av fri vilja. Det betyder att ni har kraften att arbeta med varje tankeform och varje tankefält som ni vill. Ni kan samlas och arbeta med dessa varelser och dessa människor och dessa vänner som ni attraheras av. Ni kan arbeta med uppstigningsenergin, och ni kan arbeta med att skapa heliga rum, och ni kan arbeta med att hålla ljuset för den nya tankefältsenergin. Ni kommer att kunna accelerera och använda detta tankefältsljus i er evolution och i ert astrala arbete och i er uppstigning.

Ni kommer att kunna ta denna tankefältsenergi med er när ni lämnar planeten. Vi talar om er själs resa. Vi talar om er själs utveckling. Arbetet mot ert tankefält som ni gör nu, kommer att färdas med er. Ni kommer att ta det med er. Utvecklingen och evolutionen och de nyare högre attraktiva krafterna som ni skapar kommer att stanna hos er. De kommer att präglas på er. De kommer att hjälpa er i er själs evolution. Försök att se på tankefältsenergi arbetet från detta perspektiv. Själen arbetar på principer som överskrider normal logik.

Det finns denna attraktiva interaktiva tankekraft som skapar fälten. Jag vill tala också om kvantumfältet eftersom vi nu är i en era av kvantumljus och kvantumenergi. Vi är nu i en era då mänskligheten är öppen för tankefälten av kvantum interaktion. De flesta människor förstår inte kvantumenergin. Vetenskapsmännen på Jorden förmår inte att på ett adekvat sätt beskriva kvantum energi och dess lagar när de ser till fysik. Men, lagarna för kvantumenergin är lättare att diskutera när vi talar om tankefälten.

I grund och botten, när jag talar om att använda kvantumkraftfält i tankefältet, syftar jag till en särskilt metod och en särskild princip: den är något i stil med det här: visualisera och föreställ er era tankar som om ni skapar ett fält av ljus, ett fält av fem-dimensionellt ljus och se tankarna som om de vore behäftade med en magnetisk kvalitet. Ni kan till och med se era tankar som meningar som existerar på en filmduk ovanför ert Tredje Öga. Ni kan också visualisera att tankarna existerar i er aura. Tankarna som ni visualiserar är högre tankar. Ni vill placera de högre tankarna där. En högre tanke är, till exempel: ”jag är en elektromagnetisk varelse av attraktivt ljus och elektromagnetisk kraft. Jag arbetar med uppstigningsenergin”. 

I kvantumtankefältsenergin, har ni ett fundament av särskild tankeenergi. Den tankeenergin har ett fält. Från en logisk utgångspunkt är tankefältet kanske inte starkt nog eller förmår inte att producera effekten. Ni kanske tror att ni skulle behöva 10 000 tankar eller kanske 10 000 människor som tänker för att det ska ha effekt. Men, i kvantumtankefältet, arbetar ni med fältet och sänder kvantumljus in i fältet och tänker sedan ”kvantum”. Kom ihåg att en av de kraftfulla tonerna för att accelerera genom tankefält är ordet ”Omega Ljus”. Omega Ljuset är ett fem-dimensionellt kvantum ljus. När detta ljus förs in i ett tankefält, gör det tanken så kraftfull att den kan överskrida den normala logiken och orsak-och-verkan. Därför, kan ert tankefält manifestera saker snabbare. Använd tankefältet för att attrahera en energi. Sedan kan ni lägga som en av era ingredienser ljuset av kvantumtänkande och kvantumhelande. Kvantumhelande och kvantumtänkande kan magiskt hjälpa till att skapa en manifestation av högre intention och högre helande i den tredje dimensionen.

Att använda kvantumljus kan fungera för er personligen, och det kan också fungera på en planetarisk basis. På en planetarisk basis, kan vi säga att vi kommer att använda samma principer, men vi kommer att behöva accelerera och förstärka tankarna. För att kunna förstärka helandetankar för planeten, behöver vi deltagandet av människorna som kan koppla samman sig med de eteriska kristallerna. Vi kanske kommer att behöva människor som mediterar starkt som sänder ut ett ljus från de eteriska kristallerna. Människor kan använda kvantumljuset och Omega Ljuset i sina planetariska helande tankar. De kan sända kvantum Omega Ljuset in i sina tankar, och det skulle hjälpa till att accelerera och göra tankefältet mer kraftfullt och påverka mer så att det större planetariska helandet kan manifesteras. 

Här är en övning nu att arbeta med en tanke i ert tankefält. Skapa en affirmation som är speciellt viktig för er personligen. Försök att finna en affirmation som kommer att hjälpa er att attrahera energierna som ni vill ha till er själva. Det skulle kunna vara energierna av hälsa. Det skulle kunna vara energierna av överflöd. Kom ihåg, att när ni ber om att något ska komma till er, säg alltid att så länge som det ni ber om är i ert högsta goda. Ni vill inte attrahera något som inte är i ert högsta goda.

Vi har skapat ett kraftfullt tankefält i denna föreläsning som stödjer ett tankefält bland alla oss. Vår energi är sammankopplad. Vad ni än tänker i detta experiment kommer att stödjas av alla andra som tänker samma sak. De behöver inte tänka samma tanke som ni, men ni delar tankefältsenergin med alla som deltar på denna föreläsning. Det kanske är över 100 personer som deltar i denna föreläsning.

Tänk den där affirmative tanken som ni vill använda för att attrahera särskilda energier eller föra människor till er nu. Jag kommer nu att ta ner kvantumljuset känt som Omega Ljuset till tankarna hos var och en av er. (Sjunger. OOOMEEEGA LJUUUS.) Låt kvantumljuset av Omega Ljuset nå ert tankefält, accelererande den attraktiva kraften av era tankar så de manifesteras. Så, var säker på att denna övning kommer att hjälpa till att dra till sig era ställningstaganden och önskningar i er affirmation. Vi kommer att gå in i en meditation nu kort för att ni ska hålla detta Omega Ljus med era tankar.

Vi arbetar med er för att skapa ett nytt tankefält för hela planeten. En del av detta tankefält är inneslutet i de eteriska kristallerna och Stegarna till Uppstigning och i de Planetariska Städerna av Ljus. Detta har redan märkbart skapat en kraft av energi. Vissa saker har redan manifesterats på denna planet. Några av er har redan upplevt kraften av denna manifestation. Några av er har redan upplevt denna kraft av manifestation och sett detta fungera i era Planetariska Städer av Ljus. Låt Omega Ljuset som vi nu arbetar med aktivera de Planetariska Städerna av Ljus så att de kan bli starkare fästen för denna tankekraftfältsenergi. Låt Omega Ljuset som vi arbetar med aktivera dessa städer ännu starkare som håller Stegarna till Uppstigning. Låt Omega Ljuset arbeta speciellt med de 12 eteriska kristallerna. Låt dessa eteriska kristaller bli starkt aktiverade för att ytterligare skapa ett nytt kraftfält, en starkare kraft av uppstigningsenergier, av transformerande energier, av utvecklande energier för hela planeten. 

Slutligen, låt oss erkänna det vackra Arkurianska Templet som nu existerar i Santa Fé. Låt oss erkänna det flyttbara Arkurianska Templet som finns i Sydamerika. Dessa två projekt, dessa 12 eteriska kristaller och det Arkturianska Templet som byggdes i Santa Fe bidrar också starkt till kraften av tankekraftfältet från oss, Arkturianerna. Vi, Arkturianerna, hjälper er att transformera denna planet. Tankefältsenergierna som vi arbetar med tillsammans påverkar fälten hos hela Jorden. Vi kommer att arbeta speciellt för att hjälpa er att förstå att tankefältsljuset och energin som fungerar i biorelativitet. I biorelativitet, börjar ni interagera med Jordens tankefältsenergi.

Jordens tankefältsenergi kanske inte uttrycks i ord. Det kan också visualiseras som speciella vågor. Ni måste förstå att era tankefält heller inte är i ord. Ni kan frasera era tankar i ord, men ord är en beskrivning av en tankeupplevelse. Vi vet att den grundläggande energin av en tanke är i en våg. Det är som när ni talar om kvantumfysik och ljus. Ni kan ställa frågan: är fotonen i ljus en våg eller en partikel? Om ni säger att ljusfotonen är en partikel, är det som att säga att tankarna är ord och meningar. Men om ni säger, nej, fotonen är en våg, så kommer ni plötsligt att uppleva saker annorlunda. Tankar är både vågor och tankar är ord. Vi vill ta er till den punkt av tänkandet att högre tankefrekvenser är vågor. Tankevågor kan färdas långa avstånd. Tankevågor som kommer från ert tankefält är kraftfulla och kan färdas rätt långt.

Jag, Juliano, säger låt vart och ett av era tankefält nu stärkas så att ni har en stor förmåga att sända ut starka tankevågor – tankevågor i ert personliga liv och tankevågor för planeten.

Använd Omega Ljuset för att stärka ert tankefält. Kom ihåg, mycket av det ni ser på planeten nu, och jag syftar på våldet, förstörelsen, orsakas av ett sammanbrott i tankefälten. När ni ser något agera våldsamt eller när ni ser någon agera irrationellt, då kan ni veta att deras tankefält har brutit samman och blir oorganiserat.

Ni, stjärnfröna, ni som är sökarna av Uppstignings Ljuset, förmår nu att stärka och hålla på ett enhetligt sätt ert tankefält så att det kan fortsätta att attrahera fem-dimensionell energi. Ni kommer att fortsätta att utstråla och skicka ut fem-dimensionell energi. Ni kommer kontinuerligt att lära er nya tekniker för att förstärka era tankefält. Jag är Juliano. Ha en bra dag!

Visningar: 113

Kommentera

Du måste vara medlem i Vår Nya Värld för att lägga till kommentarer!

Gå med i Vår Nya Värld

Kommentar av Ninni den 3 Augusti 2014 kl. 12.29

TACK! Mycket intressant! Kram

Kommentar av Hanuah admin den 3 Augusti 2014 kl. 7.38

Denna blogg är tidigare insatt i DNJV för ett par år sen. Nu kom den till mig igen och har visat sig vara en mycket effektiv metod. Omega Energin och Omega Ljuset är ett femdimensionellt ljus som har kvantumhelande egenskaper. Metoden effektiverar affirmationer i 5D och man får snabbare resultat.

Några citat som lite belyser den relativt långa artikeln.

-Tanken i kvantumljuset och kvantumhelandet är att använda affirmationerna och också att få affirmationen att interagera med tankefältsenergin från kvantumljuset. Interaktionen av kvantumljuset med era egna tankar blir kraftfull. Ni har då förmågan att slå ihop tanken med kvantumenergin i ert undermedvetna, där er tankefältsenergi kommer att assistera och maximera kraften så att det ni ber om kommer att manifesteras.

-Ni kan överskrida ert undermedvetna. Ni kan delta i ett mer avancerat, ett mer utvecklat tankefält, tankefältsenergi. Vi, Arkturianerna, arbetar med att hjälpa till att skapa ett tankefält av högre energi. Vi arbetar med att skapa de nödvändiga redskapen så att ni kan uppleva en expanderat tankefältskraft. Det är ett av huvudskälen till att ni har kommit till den här planeten. Ni kom till den här planeten därför att ni ville hjälpa till att skapa en tankefältsenergikraft av högre ljus och den femte dimensionen.

-Detta är en zon av fri vilja. Det betyder att ni har kraften att arbeta med varje tankeform och varje tankefält som ni vill. Ni kan samlas och arbeta med dessa varelser och dessa människor och dessa vänner som ni attraheras av. Ni kan arbeta med uppstigningsenergin, och ni kan arbeta med att skapa heliga rum, och ni kan arbeta med att hålla ljuset för den nya tankefältsenergin. Ni kommer att kunna accelerera och använda detta tankefältsljus i er evolution och i ert astrala arbete och i er uppstigning.

© 2018   Created by Stefan Uhlén.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor